RODO 

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Foto Studio Kołecki sp.j. informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej.

 

 1. Dane  Administratora:

 

Studio Kołecki spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (61-816), ul. Ratajczaka 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 452292, NIP 783-169-73-61, Regon 302369042

 

dane kontaktowe info@kolecki.pl

nr tel. 618529921

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług ze sklepu internetowego pod adresem www.kolecki.pl/sklep

 • korzystania z newslettera Administratora, na którą Akceptant wyraził zgodę za pośrednictwem sklepu internetowego z adresu www.kolecki.pl/sklep

 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art.6 ust 1. lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest

(i) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

(ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

(iii) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,

(iv) w ramach umów wewnętrznych pomiędzy Administratorem a dostawcami usług internetowych, niezbędnych do prowadzenia sklepu internetowego i przesyłu wykonanych utworów fotograficznych przez internet.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

 

3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

1) podstawowe dane identyfikujące,

2) nr telefonu,

3) adres poczty elektronicznej (e-mail),

4) adres do wysyłki zamówionych towarów, jeśli klient nie wybiera opcji “odbioru osobistego”

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia się roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uwagi na prawnie uzasadniony interes.

 

4. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo sprostowania danych osobowych,

 3. usunięcia danych ,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lud do Państwa ( w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 7. wniesienie skargi do Prezesa URzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych,

 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić wykonanie umowy.